img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Поступајући по захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија" ДОО, ул. Таковска бр.2 из Београда, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније SM105 SMU105 SMO105 SM - Краљевци, на локацији к.п. бр. 381/38 КО Краљевци на територији Општине Рума, Одељење за урбанизам и грађење донело је решење бр. 501-80/20-VIII дана 21.12.2020. год, да није потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину.

Против овог решења заинтересована јавност може да изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor