img

Вести

Јавна презентација урбанистичког пројекта

img

Print

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

Одељење за урбанизам и грађење,

Општинске управе општине Рума

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу сале за венчања и прославе на кат. пар. број 5681/15 к.о. Рума.

Наручилац пројекта и подносилац захтева је Д.О.О.''Грифон 054'' из Руме, ул. Новосадска бр.4, носилац израде урбанистичког пројекта је Јавно предузеће ''Завод за урбанизам'' Шид, ул.Кнеза Милоша бр.2/1, Шид.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана и то од 08.06.2022. године до 15.06.2022. године, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење, Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр.5 и интернет страници Општине Рума: www.ruma.rs

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о јавној презентацији је Ивана Орловић Зличић, дипломирани правник, канцеларија број 26, контакт: 022/433-910 и 022/433-911, док ће информације о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, давати носилац израде Урбанистичког пројекта, одговорни урбаниста Марко Јакшић, маст.инж.арх, контакт: 022/712-957.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије на планирана решења, доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Општинске управе општине Рума, искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр.5, 22400 Рума или на е-адресу:ivanazlicic1303@gmail.com, у току трајања јавне презентације, а закључно са даном завршетка јавне презентације.

По истеку јавне презентације, Одељење за урбанизам и грађење, Општинске управе општине Рума, спровешће поступак стручне контроле пред Комисијом за планове, која ће разматрати урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама пристиглим у току трајања јавне презентације.

Материјал

 
donor
donor
donor
donor