img

Вести

Oтворен Јавни конкурс за учешће ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рума

img

Print

Oд данас је отворен Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Рума.

Пријавни формулар

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, НАКОН ЗАВРШЕТКА ОВОГ КОНКУРСА 6. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ И САЧИЊАВАЊА ЛИСТЕ КОМПАНИЈА КОЈЕ УЧЕСТВОВАТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, ОПШТИНА РУМА ЋЕ РАСПИСАТИ И КОНКУРС НАМЕЊЕН ГРАЂАНИМА, КОЈИ СУ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рума.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

-да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

-да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-да имају атесте за материјале и производе.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу Рума, Орловићева бр. 5 - Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске санације или лично на писарници у згради општинске управе.

Конкурс је отворен од 16. маја 2022. године па до 6. јуна 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на  на контакт телефон 022/478-800 електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

Као и прошле године након окончања конкурса намењеног правним лицима, биће расписан и јавни конкурс за грађане који су и крајњи корисници пројекта повећања енергетске ефикасности.
donor
donor
donor
donor