img

Јавни позиви - Пројекат повећања енергетске ефикасности породичних кућа и станова

img

Print

На основу Одлуке Oпштинског већа општине Рума о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 06-66-5/2022-II од 13.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Рума дана 13.05.2022. године расписује:

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Рума.

Пријавни формулар

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рума.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

-да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

-да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-да имају атесте за материјале и производе.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу Рума, Орловићева бр. 5 - Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске санације или лично на писарници у згради општинске управе.

Конкурс је отворен од 16. маја 2022. године па до 6. јуна 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на  на контакт телефон 022/478-800 електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

 

Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности

Од укупног износа од 30 милиона динара, 27 милиона је намењено за меру замене столарије и котлова, док је 3 милиона динара обезбеђено за субвенцију соларних панела.

Управо због такве расподеле средстава на седници Већа одржаној 15.04.2022. године донета су и два Правилника у складу са којима ће се пројекат реализовати.

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - замена столарије и котлова

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - соларни панели

Почетак реализација пројекта повећања енергетске ефикасности

 
donor
donor
donor
donor