img

Јавни позиви - Пројекат повећања енергетске ефикасности породичних кућа и станова

img

Print

Последње одлуке:

Општинско веће општине Рума је дана 26.1.2023. године донело Одлуку о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Рума.

Одлука о Јавном позиву

Јавни конкурс (за грађане)

Конкурсна документација

Конкурс је отворен закључно са даном 16.2.2023. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 022/478-314 и електронску адресу: energetskaefikasnost@ruma.rs.

 

Општинско веће општине Рума донело је 26.1.2023. године  Одлуку о избору привредних субјеката (директних корисника) у спровођењу мера енергетске санације.

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације дана 23.2.2023. године утврдила је Прелиминарну листу крајњих корисника по објављеном Јавном конкурсу за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Рума.

Комисија за реализацију мера енергетске санације дана 7.3.2023. године утврдила је Ревидирану Прелиминарну листу крајњих корисника по објављеном Јавном конкурсу за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Рума.

Комисија за реализацију мера енергетске санације дана 10.3.2023. године утврдила је Коначну листу крајњих корисника по објављеном Јавном конкурсу за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Рума.

Општинско веће општине Рума на седници одржаној дана 21.03.2023. године донело је Одлуку о избору пројеката и додели бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) за спровођење мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

 

 


 

 

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова

Јавни конкурс за грађане за спровођење мера енергетске санације

Прилози:

 

Потребна документација за јавни конкурс за грађане за спровођење мера енергетске санације

 1. Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова

 2. Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.

 3. Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности

 4. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката

 5. Изјава власника у случају када подносилац није власник објекта, која се оверава код јавног бележника

 6. Изјава сувласника у случају када подносилац има сувласнички удео на објекту, која се оверава код јавног бележника

 7. Изјава о члановима домаћинства

 8. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;

 9. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);

 10. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);

 11. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;

Конкурс је отворен од 12. јула до 9. августа.

 

За све додатне информације и обавештења у вези са Јавним конкурсом можете се обратити Комисији на телефон 022/478-314,путем мејла на energetskaefikasnost@ruma.rs или лично на адресу Главна 155, Градска кућа.

Пријаве се подносе на писарницу Општинске управе Општине Рума, Орловићева број 5.

 


 

На основу Одлуке Oпштинског већа општине Рума о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 06-66-5/2022-II од 13.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Рума дана 13.05.2022. године расписује:

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Рума.

Пријавни формулар

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, НАКОН ЗАВРШЕТКА ОВОГ КОНКУРСА 6. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ И САЧИЊАВАЊА ЛИСТЕ КОМПАНИЈА КОЈЕ УЧЕСТВОВАТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, ОПШТИНА РУМА ЋЕ РАСПИСАТИ И КОНКУРС НАМЕЊЕН ГРАЂАНИМА, КОЈИ СУ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рума.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

-да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

-да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-да имају атесте за материјале и производе.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу Рума, Орловићева бр. 5 - Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске санације или лично на писарници у згради општинске управе.

Конкурс је отворен од 16. маја 2022. године па до 6. јуна 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на  на контакт телефон 022/478-800 електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

 

Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности

Од укупног износа од 30 милиона динара, 27 милиона је намењено за меру замене столарије и котлова, док је 3 милиона динара обезбеђено за субвенцију соларних панела.

Управо због такве расподеле средстава на седници Већа одржаној 15.04.2022. године донета су и два Правилника у складу са којима ће се пројекат реализовати.

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - замена столарије и котлова

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - соларни панели

Почетак реализација пројекта повећања енергетске ефикасности

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације на седници одржаној 14.6.2022. године утврдила је Прелиминарну листу директних корисника.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 22.7.2022. године донело је Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

Јавни позив

Пријавни формулар

Одлукa o расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

Рок за пријаве је од 25.7.2022. године до 15.8.2022. године.

 

Прелиминарна листа крајњих корисника - Мере енергетске санације 18.8.2022.

Прелиминарна листа директних корисника - Соларни панели 22.8.2022.

Измена Правилника о спровођењу мера енергетске санације замена столарије и котлова - 29.8.2022.

Ревидирана прелиминарна листа крајњих корисника - 30.8.2022.

Коначна листа крајњих корисника - 19.9.2022.

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које заједно субвенционишу Министарство рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности и Општина Рума - 29.9.2022.

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које самостално субвенционише Општина Рума из својих средстава - 29.9.2022.

 
donor
donor
donor
donor