img

Вести

Заказана XLIV седница Општинског већа

img

Print

XLIV  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 11.12.2021. године телефонским путем са почетком у 13.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину

2. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

3. Разматрање и усвајање Плана зимског одржавања путне инфраструктуре 2021/2022. године на територији општине Рума

4. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2022. годину

5. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2022. годину

6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2022. годину

7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измене и допуне Годишњег Програма Пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину

8. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину

9. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП  за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину

10. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2020/2021. годину

11. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2021/2022. годину са Анексом Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац" Рума за радну  2021/2022. годину

12. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2022. годину

13. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације општине Рума за 2022. годину

14. Разматрање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2022. годину

15. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2022. годину Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

16. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 14.000,00 динара

17. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 18.000,00 динара

18. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 265.500,00 динара

19. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта к.п. 7061/4 К.О. Рума

20. Усвајање иницијативе за покретање поступка размене непокретности

21. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2021. годину 

22. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Правилник о условима и критеријумума за обезбеђивање и пружање услуге Саветовалишта за брак и породицу општине Рума

23. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

24. Предлог Решења о констатовању престанка мандата Жaлбене комисије општине Рума

25. Предлог Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

26. Разматрање молбе за помоћ Градском позоришту Рума

27. Разматрање молбе за помоћ Удружењу пчелара "Никола Милеуснић" Рума

28. Текућа питања
donor
donor
donor
donor