img

Budžetski inspektor

Budžetski inspektor je nezavisan i u svom radu direktno odgovoran predsedniku Opštine Ruma.

Budžetska inspekcija je funkcionalno i organizaciono nezavisna od drugih zakonom definisanih subjekata: direktnih i indirektnih korisnika sredstava, javnih preduzeća i drugih korisnika sredstava budžeta.

Budžetski inspektor je nadležan za sprovođenje inspekcijske kontrole nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava
  • Javnim preduzećima čiji je osnivač Opština Ruma
  • pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća
  • pravnim licima nad kojim Opština ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru
  • pravnim licima u kojima sredstva Opštine čine više od 50% prihoda u prethodnoj godini
  • pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Opštine za određenu namenu

Telefoni: 022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, 022/433-913.

Kontrolne liste

Plan nadzora KJS

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu budžetskog inspektora Opštine Ruma za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu budžetskog inspektora Opštine Ruma za 2018. godinu

Model obaveštenja o predstojećoj inspekcijskoj kontroli