img

Буџетски инспектор

Буџетски инспектор је независан и у свом раду директно одговоран председнику Општине Рума.

Буџетска инспекција је функционално и организационо независна од других законом дефинисаних субјеката: директних и индиректних корисника средстава, јавних предузећа и других корисника средстава буџета.

Буџетски инспектор је надлежан за спровођење инспекцијске контроле над:

  • директним и индиректним корисницима буџетских средстава
  • Јавним предузећима чији је оснивач Општина Рума
  • правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа
  • правним лицима над којим Општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору
  • правним лицима у којима средства Општине чине више од 50% прихода у претходној години
  • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Општине за одређену намену

Телефони: 022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, 022/433-913.

Контролне листе

План надзора КЈС

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2019. годину

Годишњи извештај о раду буџетског инспектора Општине Рума за 2017. годину

Годишњи извештај о раду буџетског инспектора Општине Рума за 2018. годину

Модел обавештења о предстојећој инспекцијској контроли